nvgrd-lab é un marco de participación e presentación de procesos creativos ou accións  que cobran sentido en contextos e lugares diversos. Á marxe do encargo comercial, concíbese como un rastro, un campo expandido de prácticas situadas na intersección entre natureza e cultura, territorio e linguaxe. Interésanos o intercambio de ideas entre diferentes disciplinas, así como tamén facermos visibles distintos modos de significar a contorna que habitamos.



nvgrd-lab es un marco de participación y presentación de procesos creativos o acciones  que cobran sentido en contextos y lugares diversos. Al margen del encargo comercial, se concibe como un rastro, un campo expandido de prácticas situadas en la intersección entre naturaleza y cultura, territorio y lenguaje. Nos interesa el intercambio de ideas entre diferentes disciplinas y hacer visibles distintas formas de significar el entorno que habitamos.

























Mark LOREM IPSUM

© Nova–Garda 2017 – 2020