info.GAL.

     Novagarda somos un estudio de deseño e creación visual interdisciplinario estabelecido na Galiza, cuxa principal actividade se sitúa no ámbito das industrias culturais e da economía das ideas. Unha parte importante dos nosos proxectos diríxese por tanto a aqueles sectores produtivos encargados de visibilizar ou comercializar todo tipo de bens ou servizos de contido patrimonial, social ou artístico. O noso propósito é contribuír desde o deseño e a comunicación veraz e coherente de contidos ao posicionamiento de proxectos comprometidos coa súa contorna sociocultural.

      Concibimos o deseño e a creación visual como canles imprescindibles de expresión, información e comunicación. Sentímonos estimulados por aqueles proxectos que requiren múltiplas perspectivas e procesos enriquecedores de investigación e aprendizaxe.

Espazo, forma, linguaxe.ES.

      Novagarda somos un estudio de diseño y creación visual interdisciplinar establecido en Galicia, cuya principal actividad se sitúa en el ámbito de las industrias culturales y la economía de las ideas. Una parte importante de nuestros proyectos se dirige por tanto a aquellos sectores productivos encargados de visibilizar o comercializar todo tipo de bienes o servicios de contenido patrimonial, social o artístico. Nuestro propósito es contribuir desde el diseño y la comunicación veraz y coherente de contenidos al posicionamiento de proyectos comprometidos con su entorno sociocultural.

      Concebimos el diseño y la creación visual como canales imprescindibles de expresión, información y comunicación. Nos sentimos estimulados por aquellos proyectos que requieren múltiples perspectivas y procesos enriquecedores de investigación y aprendizaje.

Espacio, forma, lenguaje.EN.

     Novagarda is an integrative multimedia communication and design studio based in Galicia. Our main specialization areas lie among the new cultural industries and are immersed in the expansion of an economy of ideas. An important part of our work is, therefore, focused on productive sectors dedicated to making visible or commercializing goods or services linked to heritage, culture, and/or society. Our goal is to contribute from the starting point of strategic design in order to generate content that is based on truthful and coherent communication for the visibility and success of projects committed to their socio-cultural environment.

     We understand multimedia communication, multiplatform design, and visual storytelling as essential ways to express, inform, and communicate. We feel particularly inspired by projects that require the confluence of multiple perspectives and the opening of enriching processes that involve research and learning.


Space, form, language.


―1.

Observar desde unha tradición actualizada, non desde a ruptura e o desarraigo.
    Observar desde una tradición actualizada, no desde la ruptura e o desarraigo.
    To look at the world from the point of view of a renewed tradition, not from rupture or alienation.


―2.

Pór en valor o proceso de investigación coa intención de desenvolver proxectos capaces de xerar novas preguntas, novos plantexamentos e interaccións.
    Poner en valor el proceso de investigación con la intención de desarrollar proyectos capaces de generar nuevas preguntas, nuevos planteamientos e interacciones.
    To highlight the importance of opening a process of research to understand any environment and to carry out projects that are capable of spawning new questions, building unique approaches, and generating innovative interactions.
―3.
Obtén o seu fundamento da especificidade do imaxinario que nos arrodea. A contorna devén argumento.
    Obtiene su fundamento de la especifidad del imaginario que nos rodea, el entorno deviene argumento.
    To nourish our inspiration from the same environment that sustains us. What surrounds us becomes our Story. We are our habitat.

︎︎︎︎︎︎︎︎︎

© Novagarda 2017 – 2022